English

سیدضیاءالدین سجادی

ادیب

زادروز: 6 خرداد 1299

زادگاه: مشهد

وفات:  3 مرداد 1375

محل دفن:   تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 26 شهریور 1381ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد